Partners en links

Drie federaties palliatieve zorg in België

Informatie over palliatieve zorg en het levenseinde

LEvenseinde InformatieForum

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

RWS

Recht op Waardig Sterven

RWS is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde. Ze zijn er voor iedereen die vragen heeft over het levenseinde. 

Centrum Levenseindevragen Gent

Een instaphuis en ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouw. Organiseert bijeenkomsten en opleidingen en biedt een luisterend oor.

End of Life Care Research Group

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent verricht wetenschappelijk onderzoek over palliatieve zorg en levenseindezorg, met als doel de palliatieve zorg en levenseindezorg te verbeteren.

Coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg in Bussel. Biedt onder meer opleidingen, een helpdesk en informatie en documentatie rond palliatieve zorg

Moslims en palliatieve ondersteuning vzw

Biedt ondersteuning aan moslim palliatieve patiënten en hun naasten.

European Association for Palliative Care

Ledenorganisatie voor de promotie en ontwikkeling van palliatieve zorg in Europa. De EAPC biedt een forum voor iedereen die in heel Europa en daarbuiten werkzaam is of belangstelling heeft voor palliatieve zorg.

Partnerorganisaties

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg maakt informatie over mantelzorg toegankelijk en stimuleert, initieert en coördineert acties over mantelzorg. Doel is een betere ondersteuning voor mantelzorgers.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie bieden o.a. informatie en advies, opleidingen en sensibilisering rond dementie.

Een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. De Vlaamse Ouderenraad vormt een advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering.

Verenigt meer dan tachtig patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Via belangenbehartiging bij het beleid en in de gezondheidszorg wil het VPP bijdragen aan een hogere levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving.

Koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg (non-profit).

Koepelorganisatie voor private woonzorgcentra