Programma

 

Vragen of meer info over het congres?

info@palliatievezorgvlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder constructie

We stellen de sprekers en hun onderwerpen weldra voor.
Beschikbaar vanaf begin mei 2024

Programma, met bio sprekers en inhoud

Peter Pype

Peter Pype is huisarts sinds 1991 met daarnaast gedurende zijn hele carrière een grote affiniteit voorpalliatieve zorg. Hij was gedurende vijftien jaar equipe-arts van het palliatief netwerk Midden West-Vlaanderen. In 2014 schreef hijeen doctoraat over werkplekleren tussen huisartsen en palliatiefverpleegkundigen. In 2018 werd hij hoofddocent aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorgvan de universiteit Gent waar hij zich focust op interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn.Daarnaast geeft hij ook lessen palliatieve zorg aan geneeskundestudenten en ook onderzoeksmatigblijft palliatieve zorg in zijn vizier. In 2022 werd hij verkozen tot voorzitter van Palliatieve ZorgVlaanderen.Inhoud

Kwetsbare kracht, als een vlinder in de storm

10u15 - 11u00

De voorbije decennia heeft het palliatieve landschap grote veranderingen doorgemaakt. Net zoals de rest van de gezondheidszorg en bij uitbreiding onze hele maatschappij. Tussen al die veranderingen, klein en groot, lokaal en nationaal, bleven zorgverstrekkers in de palliatieve zorg zich focussen op de persoon die op dat moment hulp nodig had. Ondanks de permanente uitdagingen en de soms heel disruptieve situaties slaagden hulpverleners er in te doen wat nodig is, terwijl ze zelf onder grote drukstonden. Wat maakt dat ze dit kunnen? Wat maakt hen zo veerkrachtig om elke dag opnieuw zichzelf te vergeten en aan die persoon te denken die voor hen zit? Is het een superkracht? Of gewoon een overdosis cafeïne? Wat kunnen we leren uit het verleden om de toekomst voor te bereiden? Want ook inde toekomst staan ons nog grote uitdagingen te wachten. Veranderingen waar we geen vat ophebben, zoals demografische ontwikkelingen in onze maatschappij. Veranderingen waar we kunnen proberen vat op te hebben, zoals de zorgorganisatie. En veranderingen waar we echt wel zelfverantwoordelijk voor zijn zoals de manier waarop we samenwerken. We zullen reflecteren over de kwetsbare kracht van hulpverleners, zodat ze ook in de toekomst, ondanks een complexe context, kunnen blijven verder gaan. Zoals een vlinder in de storm.

Erik Goossens

Intermezzo

11u00 - 11u15

Nele Van Den Noortgate

Prof. dr. Nele Van Den Noortgate, is geriater en palliatief arts. Zij is hoofd van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt en de palliatieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Gent. Zij is deeltijds hoogleraar Gerontologie en Geriatrie aan de Universiteit Gent.  
De focus van haar onderzoek ligt op innovatieve zorgmodellen, patiënt- en familie-georiënteerde  zorg, palliatieve zorg en levensmoeheid bij ouderen.

Palliatieve zorg is van iedereen... ook voor de kwetsbare oudere

11u15 - 12u00

Ongeveer 50% van de Westerse bevolking sterft op leeftijd van 80 jaar en ouder. Oudere personen sterven minder aan één gevorderde chronische aandoening maar vaker aan een combinatie van chronische ziekten zoals hartziekte, cerebrovasculaire aandoeningen, aandoeningen van de luchtwegen , kanker , neurodegeneratieve ziekten of gewoon door toenemende kwetsbaarheid.  
Door de complexiteit van chronische aandoeningen bij de oudere en de vaak langer bestaande atypische symptomatologie en uitgebreide medische behandelingen, wordt het erkennen van de laatste levensfase vaak moeilijk. Bepaalde tools kunnen helpen om de laatste levensfase te erkennen en de noden en behoeften bij het levenseinde bespreekbaar te maken (ACP). Symptoomcontrole begint met een beoordeling van symptomen aan de hand van hulpmiddelen, welke zijn aangepast aan de cognitieve en communicatieve mogelijkheden van de persoon. Richtlijnen ontwikkeld door panels van deskundigen kunnen behulpzaam zijn bij het optimaliseren van de zorg bij het levenseinde. Het begeleiden van de oudere in de palliatieve fase is een taak voor elke zorgverlener en vereist naast een uitstekende kennis van de geriatrische en palliatieve zorg, ook een dosis empathie en goede communicatieve vaardigheden. 

Karel Hermans

Karel Hermans is maatschappelijk werker en bouwde expertise op in de eerstelijnszorg. Hij was 20 jaar actief in het OCMW van Knokke-Heist waar hij zowel veldwerk, projectwerk en beleidswerk kon combineren, waaronder ook projecten in het kader van mantelzorg. Sinds september 2019 is hij actief bij het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn vzw (VIVEL), de netwerk en expertise-organisatie van en voor de eerste lijn in Vlaanderen en Brussel, waar hij ook de coördinatie van het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 opneemt. 

Palliatieve zorg is van iedereen... Wat doet het beleid voor mantelzorgers?

13u00 - 13u20

Geen palliatieve zorg zonder mantelzorgers.  Met een Vlaams Mantelzorgplan wordt ook op beleidsniveau de mantelzorger ondersteund. Via een aantal projecten worden acties ondernomen voor en met mantelzorgers en met organisaties uit diverse sectoren. Sectoren binnen zorg en welzijn, maar evengoed onderwijs, jeugd en werk.

Mantelzorg komt immers voor in alle lagen van de bevolking. 

Jurn Verschraegen

Jurn Verschraegen is opgeleid als sociaal verpleegkundige. Hij werkte in de thuiszorg, residentiële zorg en het ziekenhuis. Sedert 2000 is hij actief voor de expertisecentra dementie. Hij is directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen sedert 2013. Verder is hij benoemd expert bij de Hoge Gezondheidsraad en gastdocent bij enkele hogescholen 

Palliatieve zorg is van iedereen... de moedige ontdekkingsreiziger: mantelzorg en dementie

13u20 - 13u45

Als dementie in het leven van mensen sluipt, word je als mantelzorgers geconfronteerd met de nodige vragen, onzekerheden en obstakels. Vandaag is er geen medicijn om dementie tegen te houden. Hoe houden mantelzorgers die zorg vol en welke interventies kunnen ervoor zorgen dat de beklimming van de berg Alzheimer voor niemand té steil wordt.

Bart De Moor

Dr. Bart De Moor studeerde geneeskunde aan de universiteit van Gent en specialiseerde er verder tot nefroloog. 
Sedert 1994 is Bart De Moor als nefroloog verbonden aan het niercentrum Hasselt. 
Hij trad toe tot het Ethisch Comité in 1997 en werd voorzitter van deze vergadering in 2008. 
Naast zijn ziekenhuisactiviteiten, is hij sedert 1996 gastdocent aan de Provinciale Hogeschool Limburg., in 2009 werd hij  gastdocent aan de Universiteit Hasselt en vanaf 2017 werd hij docent nierfysiologie. 

Palliatieve zorg is van iedereen... ook bij nierfalen

13u45 - 14u05

Palliatieve zorg heeft nog een hele weg af te leggen bij niet-oncologische patiënten. Bij zieken met orgaanfalen is de inzet van palliatieve zorg en het binnenbrengen van een palliatieve aanpak verre van vanzelfsprekend. En toch kan het. Aan de hand van concrete casussen schetst Dr. De Moor de cultuuromslag die binnen zijn dienst nierziekten plaatsvond. Hij toont hoe binnen de erg technische insteek van dialyse bij nierfalen de zieke zelf in beeld komt, met zijn verwachtingen en mogelijkheden, met het afwegen van levenskwaliteit tegenover behandelingsopties. Met zijn verhaal over een deelgebied van onze gezondheidszorg schetst hij het universelere traject naar een palliatieve aanpak bij elke zieke, ongeacht de aandoening en ook als het niet over kankerpathologie gaat.

Palliatieve zorg is van iedereen... PANELGESPREK

14u05 - 14u50

Gert Huysmans
Bart De Moor
Evi Eerdekens
Ellen Van der Gucht
Katleen Van Emelen

Moderator

Dr. Gert Huysmans is huisarts, palliatief arts en voormalig voorzitter van Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Hij is nog steeds actief in verschillende werkgroepen met een groot hart voor ethiek.

Dr. Bart De Moor studeerde geneeskunde aan de universiteit van Gent en specialiseerde er verder tot nefroloog. 

Evi Eerdekens is psychologe en verpleegkundige. 

Ze werkt in het WZC Sint-Jozef en het WZC Teutenhof van de Integrogroep in Limburg. 

Sinds 2010 is ze referentiepersoon palliatieve zorgen. Sinds 2014 is ze woonzorgcoördinator in het WZC. 

Ellen Van der Gucht is verpleegkundige sinds 2006. Ze was referentieverpleegkundige palliatieve zorg in het ziekenhuis. Vervolgens werkte ze vijftien jaar als thuisverpleegkundige en ontwikkelde daar verder haar kennis en interesse in palliatieve zorg. Sinds mei 2021 is ze coördinator van het palliatief support team van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. 

Katleen Van Emelen is huisarts en bleef na haar opleiding nog een tijdje verbonden aan de palliatieve zorgafdeling van het ziekenhuis Heilig Hart te Leuven. Sinds 2014 is ze zaalarts geriatrie en palliatieve zorg in hetzelfde ziekenhuis. Sinds december 2021 is ze  equipe-arts van Panal, het palliatief netwerk van de regio Leuven. 

Broers Sercu

Muzikaal intermezzo

14u50 - 15u05

Mirjam Willemsen

Mirjam Willemsen werd in 1974 geboren in Nijmegen  en startte in 1995 met de studie biomedische wetenschappen en in 1998 met de studie geneeskunde in Leiden.  
Na  de huisartsopleiding te hebben voltooid in 2006 verhuisde ze naar Maastricht en raakte ze steeds meer geïnteresseerd in palliatieve zorg en begeleiding in de laatste levensfase. 
In 2014 werd bij haar de diagnose longkanker gesteld en toen in 2019 deze ongeneeslijk bleek te zijn werd het verbeteren van de palliatieve zorg haar missie en passie en heeft ze zich er steeds meer in verdiept.  Ze houdt zich vooral bezig met het gesprek hierover en met proactieve zorgplanning, waarbij de nadruk ligt op kijken naar het leven en wat er allemaal mogelijk is in deze fase.  

Palliatieve zorg is van iedereen...

15u35 - 16u20

Wat gebeurt er als je de diagnose kanker krijgt? Als huisarts 
die veel te maken heeft met patiënten met kanker sta je ineens 
aan de andere kant van de lijn. Je krijgt zelf de diagnose longkanker. 
Je bent huisarts en patiënt en ziet ineens andere dingen die belangrijk zijn.  
Wat opvalt is de communicatie in het ziekenhuis en in je omgeving. 
Opmerkingen die ik waarschijnlijk zelf -en met mij vele van mijn 
collega’s- regelmatig maak waarvan we niet door hebben hoe dit 
binnenkomt bij patiënten. Onze opmerkingen en uitleg zijn zo goed 
bedoeld, er is zo goed over nagedacht, we hebben zoveel cursussen in communicatie gevolgd. Wat kunnen uitleg en een goed gesprek 
betekenen voor een patiënt in positieve en negatieve zin? En wat zijn de redenen waarom het belangrijk is een gesprek te voeren 
over proactieve zorgplanning en waarom gebeurt het niet genoeg?  

Hoe kunnen we proactieve zorgplanning op de kaart zetten, angsten wegnemen om dit  
bespreekbaar te maken en het gewoon doen. De patiënt staat centraal  in dit proces maar wat vraag je dan precies?

Hoe zorg je dat palliatieve zorg  toegankelijk is voor iedereen. 22% ontvangt in zijn hele ziektetraject geen palliatieve zorg  en de meerderheid te laat in het ziektetraject.

Wat kan goede palliatieve zorg betekenen voor een patiënt, zijn naasten maar ook voor de zorgverlener?

Wat is nu het eigenlijke belang hiervan?  

Inschrijvingen sluiten op 20 september 2023

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de deelnemer

U bent ingeschreven voor een PZV-activiteit vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving door onze dienst is verzonden. Vanaf dan gelden de volgende annuleringvoorwaarden:

1. Annulering gebeurt steeds schriftelijk via mail, telefonische melding is niet voldoende.

2. Annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer.

   => U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de cursus via mail en stuurt de nodige attesten door per mail. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.

   => Let wel: ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geeft geen aanleiding tot kosteloze annulering. Het gemiste deel van de sessie kan in geval van een wederkerende opleidingen ingehaald worden.

3. Annulering om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

   a. Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor de start.

   b. Bij annulering vanaf 2 weken voor de start blijft 20% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd + een administratiekost van €25 voor opleidingen/evenementen van 1 dag en € 62 voor opleidingen/evenementen van meerdere dagen.

   c. Bij annulering binnen de 7 dagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. 

   d. Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de lessenreeks.

   e. Wanneer een overnachting wordt geboekt en betaald door PZV en deze overnachting moet geannuleerd worden o.b.v. bovenstaande redenen, wordt de kostprijs van de overnachting teruggestort aan de deelnemer. Dit onder voorbehoud dat het hotel de overnachting kosteloos annuleert. Indien kosteloos annuleren niet meer mogelijk is wordt dit bedrag in rekening gehouden.

   f. Indien de PZV-activiteit van een live versie overschakelt naar een digitale versie blijft het inschrijvingsbedrag behouden.

Algemeen
Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde RPR Brussel Nederlandstalig 0442 99 0288 – Privacyverklaring
Met de steun van
Contact
www.palliatievezorgvlaanderen.be
info@palliatievezorgvlaanderen.be
T. 02 255 30 40