In april verscheen het handboek "Psychiatrie in de laatste levensfase", verschillende leden van de werkgroep Psychiatrie schreven mee.

Handboek Psychiatrie in de laatste levensfase

Vanuit de werkgroep Psychiatrie schreven verschillende mensen mee: Kenneth Chambaere als editor, Axel Liégeois, Ilse Decorte en ikzelf aan het hoofdstuk rond schelpzorg. Het handboek heeft bijdragen rond een heel gamma aan topics, waaronder palliatieve zorg, het juridisch kader rond het levenseinde, euthanasie en nog veel meer. Het is een samenwerking tussen zowel Vlaamse als Nederlandse auteurs. Op 13 oktober is er in Amersfoort ook een voorstelling van het boek, met lezingen en workshops van diverse auteurs die hebben bijgedragen.
Loïc Moureau
Voorzitter werkgroep Psychiatrie

Bij veel mensen roept de laatste levensfase intense emoties op. In deze fase ontstaan naast de primaire medische behoeften van de patiënt ook psychosociale, spirituele en culturele noden die aandacht behoeven. Het mag duidelijk zijn dat er in die fase een belangrijke rol is weggelegd voor de geestelijke gezondheidszorg. Toch krijgt juist binnen de geestelijke gezondheidszorg de laatste levensfase weinig aandacht. Dit is opmerkelijk. Niet alleen gezien de intense emoties die deze fase oproept, maar ook omdat onderzoek toont dat psychiatrische aandoeningen op heel verschillende manieren geassocieerd zijn met de dood.

Wetenschappelijke kennis en klinische ervaring samen

  • In deel 1 wordt de dood vanuit medisch, psychologisch, sociologisch, religieus-spiritueel, ethisch en juridisch perspectief besproken.
  • In deel 2 worden de psychiatrische aandoeningen in de laatste levensfase beschreven.
  • Deel 3 is geheel gewijd aan de palliatieve psychiatrische en crustatieve zorg.
  • In deel 4 krijgen diverse aspecten van doodswensen, waaronder suïcidaliteit en euthanasieverzoeken, aandacht.

Voor zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg
Wanneer de patiënt, hun naasten en zorgprofessionals zich bewust zijn van deze laatste levensfase, de fase waarin de dood in zicht komt, zal dit doorgaans een ‘goede dood’ bevorderen. Dit handboek helpt zorgverleners in de geestelijke gezondheids-zorg de laatste levensfase van hun patiënten en hun naasten zo optimaal mogelijk in te richten.

Handboek psychiatrie in de laatste levensfase | Marijnissen, Chambaere, Oude Voshaar | 9789024446544 | Boom Psychologie

Meer nieuws

Vacature: communicatieverantwoordelijke

Ben jij het communicatietalent dat we zoeken? Bij Palliatieve Zorg Vlaanderen zoeken we een gedreven professional die een vlotte pen hanteert, goed kan inplannen, minstens een basiskennis heeft van WordPress en alle interne en externe communicaties kan verzorgen.

Lees meer »